Reciklažna dvorišta i glomazni otpad

OSTALI OTPAD

GLOMAZNI OTPAD

  • Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
  • Zabranjuje se odlaganjeglomaznog otpada na javnim površinama.

Podružnica Čistoća odvozi glomazni otpad s adrese korisnika:

  • dva puta godišnje za količine do 2 m3,
  • jedanput godišnje za količine do 4 m3.
 

USLUGA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA S KUĆNOG PRAGA SE NARUČUJE:

  • putem obrasca – Zahtjev za odvoz glomaznog otpada – početkom svake kalendarske godine dostavljamo dva obrasca Zahtjeva uz račune,
  • putem e-Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada – u e-Zahtjev potrebno je unijeti serijski broj Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada koji ste dobili na kućnu adresu
 

Molimo vas da s glomaznim otpadom NE odlažete:

    • problematičan i opasni otpad: baterije i akumulatore, azbestne ploče, kemikalije (npr. otpala, kiseline, lužine), fluorescentne cijevi i otpad koji sadrži živu, otpadna motorna ulja, ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (npr. bojama, kiselinama, motornim uljima i sl.), boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, stare lijekove i sl.
    • ostali otpad: salonit, šindra, staklena i metalna vuna, stiropor, knauf, otpad koji se odvojeno prikuplja u spremnicima na javnim površinama i u spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima.